شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

بازدید رئیس هیئت مدیره شرکت جام امید البرز از کارگاه این شرکت

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود از سوله ی شرکت جام امید البرز در شهرک صنعتی شاهرود بازدید بعمل آرودند.

مطالعه بیشتر...

کالیبره کردن گازسنج های شرکت

تست گازسنج های معدن و چراغ های تونلی با حضور کارشناسان شرکت بین المللی محافظان صنعت

مطالعه بیشتر...

جلسه در معدن ملچ آرام

جلسه با حضور فرمانده بسیج کارگری رامیان در معدن ملچ آرام

مطالعه بیشتر...

جلسه با موضوع معدن ملچ آرام

برگزاری جلسه پیامون موضوعات مربوط به معدن ملچ آرام

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ