شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

کمیته حسابرسی

برگزاری جلسه کمیته حسابرسی در شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت، جلسه کمیته حسابرسی شرکت با حضور کلیه اعضای این کمیته روز دوشنبه 13شهریور1396 در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید. 

 

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ کمیته حسابرسی