شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

کالیبره کردن گازسنج های شرکت

تست گازسنج های معدن و چراغ های تونلی با حضور کارشناسان شرکت بین المللی محافظان صنعت

به گزارش روابط عمومی شرکت، در جلسه ای که روز چهارشنبه 25/مرداد/1396 با حضور مهندس پاکزاد مشاور مدیرعامل، دکتر قاسمی مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست، مهندس شریفی رئیس معدن ملچ آرام، محمدی رئیس دفتر مدیرعامل و مهندس پهلوانی کارشناس شرکت بین المللی محافظان صنعت برگزار گردید گازسنج های شرکت مورد بازبینی و تست آزمون و خطا قرار گرفت و کالیبره شد؛ همچنین چراغ های تونلی نیز در خصوص خاصیت ضد آب بودن مورد تست قرار گرفت.

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ کالیبره کردن گازسنج های شرکت